Autonoom vrijwilligerswerk

Wereld-Delen staat voor autonoom vrijwilligerswerk.

In autonoom vrijwilligerswerk zijn de leiding van de organisatie, de overlegstructuur en de werking een zaak van en door vrijwilligers. Het bestuur vangt noden op en brengt die in overleg bij de vrijwilligers, die er samen een antwoord op geven of/en wegen zoeken om in de praktijk een geschikt aanbod te realiseren.

Het verschil met ingebed vrijwilligerswerk is dat dit werk aangestuurd wordt door personen in dienst zijn van een instelling of bedrijf. Het werk van deze vrijwilligers wordt dan ook in belangrijke mate omschreven door de leiding van de instelling. Bij autonoom vrijwilligerswerk is overleg tussen vrijwilligers van groot belang en zijn de leidinggevenden zelf ook vrijwilligers.

Het traject dat in autonoom vrijwilligerswerk gelopen wordt, is meestal een organisch gebeuren: iets gebeurt pas als de vrijwilligers er klaar voor zijn, maar ze zullen dan ook ten volle gaan voor hun gestelde doel en werkwijze. Dat kan weliswaar betekenen dat sommige stappen trager zullen gezet worden dan bij ingebed vrijwilligerswerk, maar het engagement kan dieper en langduriger zijn en elke vrijwilliger kan voor zichzelf een eigen vertrouwde invalshoek vinden.

Facebooktwitter