Persoonlijke begeleider & onthaal

Vrijwilligers kunnen personen en gezinnen begeleiden, vaak in samenspraak met diensten, of op basis van eigen deskundigheid. Men kan te werk gaan als buddy via veelvuldige contacten en in vertrouwen. Maar het kan ook vanuit een specifieke taak of behoefte. Weer andere vrijwilligers zijn welkom gewoon voor hand en spandiensten zoals vervoer naar diensten, vergezellen naar de school om te vertalen enz… Wanneer we vluchtelingen in begeleiding hebben kan dit voor de begeleider extra aandachtspunten betekenen.

Corona en buddy’s

 • Om de gevolgen van corona te milderen houden we contact met individuele kansarmen opdat zij hun eenzaamheid kunnen doorstaan, hun noden kunnen duidelijk maken en de hulp krijgen die nodig is.

Vraaggericht

 • Mensen spreken met je af om een probleem voor te leggen. luisteren helpt al dikwijls.
 • Stapsgewijs kan naar een plan gezocht worden, Deeloplossingen aangereikt.
 • Belangrijk is dat de vrager zelf mag instaan voor de weg die hij gaat.

Onthaal nieuwkomers

 • Wegwijs maken in onze voor hen onbekende omgeving: op stap en rondkijken…
 • Beginnend taalaanbod vooral in Ranst en Lier
 • Begeleiding door vrijwilligers (en tolken) naar tal van diensten
 • Warm aanbod in onze ontmoetingsgroepen
 • Ondersteuning bij tal van vragen

Dossier en co

 • Veel personen hebben hulp nodig bij uitleg, vertaling, en procedures die via briefwisseling bij hen terecht komen. Een goed gesprek en verduidelijkingen helpen. Of de telefoon nemen en navraag doen rond het onderwerp bij de juiste diensten.
 • Hulp bij de samenstelling / verhaallijn van een vluchtelingendossier: meestal wordt dit door hen onderschat en velen gaan ervan uit “dat men het wel zal begrijpen waarom ze zijn gevlucht”. Dit kan een hele tijd vragen. Zo nodig begeleiding tot bij instanties als ondersteuning (als ze bv. niet echt begrijpen waarover het eigenlijk gaat)…: ambassade, Vreemdelingenzaken, Buitenlandse zaken, gemeentehuis…

Hulp bij dagelijkse dingen

 • Schoolvragen – eventueel samen naar school gaan – ouders begrijpen soms niet wat een verwijzing naar een richting of andere school betekent
 • Opvoeding van kinderen (in onze context)
 • Wettelijke verplichtingen allerhande

Verwijzing

 • Wanneer we niet kunnen helpen rond werkvragen en woonvragen, zenden wij hen door naar een CAW of andere dienst (vaak ook het OCMW)
 • Een aantal personen vertrouwt officiële instanties niet en krijgt bij ons een “second opinion” of een tijdlang ondersteuning tot ze opnieuw de stap naar dien diensten durven zetten.

Begeleiding naar wonen en werk

 • Indien ons een woning wordt aangeboden, overwegen wij of wij die woning in eigen beheer kunnen ter beschikking stellen, kunnen toevertrouwen aan Caritas Hulpbetoon, SVK of een andere instantie die woningen ter beschikking stelt van vluchtelingen of aan een andere werking toevertrouwen als dat meer geschikt lijkt
 • Voor een lokaal gezin is het soms nodig om één vaste begeleider te hebben. Rond wonen en werken komt soms heel veel kijken.
 • Hulp rond werk zoeken, zich aanbieden, een CV opstellen, of eerder nog, hen helpen om een opleiding te volgen bij de VDAB (of elders) om snel werk te vinden.
Facebooktwitter