Privacybeleid

Binnen Recht en Welzijn vzw (Wereld Delen) worden in het kader van onze activiteiten soms persoonsgegevens van vrijwilligers, partners, deelnemers en bezoekers verzameld en vastgelegd.  Onze vzw vindt het belangrijk dat uw privacy hierbij wordt gerespecteerd. 

In dit privacyreglement willen we informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.  We handelen volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de Privacywet) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • zodat u kan deelnemen aan onze (vrijwilligers)activiteiten
  • om contact met u te kunnen opnemen
  • om ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden
  • om financiële tegemoetkomingen te kunnen verwerken 
  • wegens verzekeringsdoeleinden

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling. 

Financiële en administratieve gegevens met betrekking tot de dienstverlening en facturatie: bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien de uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.  Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe verkrijgen wij de persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren verkregen worden: nl. via de telefoon, e-mail, post, contactformulier op de website, digitale databestanden of mondeling.  Alleen informatie die nodig is om dienstverlening aan te bieden wordt geregistreerd.

Grondslag van de verwerking 

  • De vermelde gegevens moeten, indien nodig, verstrekt worden om geïnformeerd te worden of te kunnen deelnemen aan de activiteiten/dienstverlening
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen

Verstrekking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden verstrekt aan de medewerkers van de vzw en door hen verwerkt in het kader van hun taakuitoefening en in overstemming met de vermelde doeleinden. 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien zulks noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden en/of indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift. 

Als er geen noodzaak is, zoals genoemd in het vorige alinea, is toestemming vereist voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. 

Het bewaren van persoonsgegevens 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en/of voor de naleving van de wet- en regelgeving. 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom onze vzw die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden. 

U heeft het recht de persoonsgegevens die van u worden verwerkt in te zien. 

Indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens. 

U heeft het recht om te vragen minder gegevens te laten verwerken. 

In gevallen waar u de toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. 

U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen. 

Indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten. 

Om gebruik te maken van uw rechten kan u een verzoek indienen.  

Wijziging privacyreglement 

We kunnen deze verklaring te allen tijde aanpassen.  Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we dit kenbaar maken via de website en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen. 

Contact

Heeft u een specifieke vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens? Wij stellen het op prijs dat u dan contact met ons opneemt via recht.en.welzijn@telenet.be